REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:

zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

V zmysle vyššie uvedeného zákona v znení neskorších predpisov vydáva spoločnosť Zlata Valášková nasledovný REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým kupujúceho informuje o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov. Vymedzenie pojmov:

A) Predávajúci: Zlata Valášková, so sídlom Hlinícka 1181/34, 907 01 Myjava, 
IČO: 369 61 795, 
IČ DPH: SK1020284496
zapísaná v živnostenskom registri 303-1158.

B) Spotrebiteľ: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky cez internetový obchod Verča e-shop pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

C) Reklamácia: uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.

D) Vybavenie reklamácie: ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, jej odôvodnené zamietnutie, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomná výzva na prevzatie plnenia.

Článok I.

Právo na uplatnenie reklamácie

1. Ak sa vyskytne u kúpeného tovaru vada, má občan právo túto vadu reklamovať.

2. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho použitia, opotrebenia, či nesprávneho používania, prípadne nesprávneho zásahu.

3. Predávajúci  nezodpovedá za vady:
– ktoré si kupujúci spôsobil sám (napr. nevhodné pracovné podmienky, nesprávne skladovanie, manipulácia a pod. inak ako predpisuje výrobca)
– spôsobené vyššou mocou (živelné pohromy a pod.).

4. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby kupujúci zaslal reklamovaný tovar na adresu spoločnosti.

5. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.Článok II.

Miesto a uplatnenie reklamácie

1. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu výhradne pomocu doručenia reklamovaného tovaru prostredníctvom pošty. O reklamácii je potrebné zaslať informatívny e-mail na adresu verca@detske-oblecenie.eu

2. Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom zaslať okopírovaný doklad o kúpe.


Článok III.

Práva a zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

3. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

4. Svoje právo za zodpovednosť za vady musí spotrebiteľ uplatniť bez zbytočného odkladu.

5. V prípade výskytu odstrániteľnej vady sa doba od uplatnenia práva na odstránenie vady po okamžik, kedy je spotrebiteľ povinný tovar prevziať, do záručnej doby nezapočítava.

6. Ak sa vybaví reklamácia spotrebiteľa výmenou vadného tovaru za nový, začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

7. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. 


Článok IV.

Odstrániteľné vady

1. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom by ich výskytom alebo odstránením neutrpel vzhľad a kvalita tovaru. Lehota odstránenia vady je 30 kalendárnych dní.

2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.


Článok V.

Neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, ale  kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Článok VI.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.Článok VII.

Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom: 10. 12. 2008