1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku, t.j. odoslaním objednávky a jej následným zrealizovaním bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením alebo zaslaním žiadosti na odstúpenia od zmluvy:

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zašlite späť alebo ho odovzdajte na adrese Zlata Valášková, Hlinícka 1181 34, 907 01  Myjava, telefonický kontakt +421 911 034 340.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní. Ponesiete priame náklady spojené s vrátením tovaru.

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

3Za odstúpenie od zmluvy v zmysle § 1829 Občianskeho zákonníka sa nepovažuje:

Ak kupujúci zasiela či dopravuje tovar predávajúcemu s cieľom uplatnenia práva z chybného plnenia podľa § 2165 Občianskeho zákonníka (tovar sa reklamuje).

Ak kupujúci zasiela či dopravuje tovar predávajúcemu s cieľom pozáručného servisu.

Ak predávajúci žiada vykonať výmenu nepoužitého a nepoškodeného tovaru za iný po predchádzajúcej dohode a so súhlasom predávajúceho.

Ak sa kupujúci s predávajúcim individuálne dohodnú na navrátení tovaru predávajúcemu, keď kupujúcim nie je alebo nemôže byť využité právo na odstúpenie od zmluvy.

Ak ide o dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu podľa § 1837 odsek d) Občianskeho zákonníka.

4. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

  • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
  • o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
  • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.