Vážení zákazníci,

k ochrane Vašich údajov pristupujeme zodpovedne a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Bezpečnosť Vašich údajov je u nás na prvom mieste, nižšie nájdete informácie o tom, aké osobné údaje sa získavajú pri návšteve našej stránky www.detske-oblecenie.eu a za akým účelom sa tieto informácie využívajú.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

     Zlata Valášková

     Hlinícka 1181/34

     907 01  Myjava

     IČO: 36 961 795

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce:

    Email: verca@detske-oblecenie.eu

    Telefón: +421 911 167 152

3. Prevádzkovateľ nemenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

     (ďalej len „nariadenie“).

2. Spracúvanie osobných údajov na právnom základe pri uzatvorení zmluvy o predaji tovaru na diaľku.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Eshop – účelom spracovania Vašich osobných údajov je uzatvorenie zmluvy cez internet a jej plnenie, a to najmä prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vystavenie účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu:

 • Titul
 • Meno a priezvisko
 • Fakturačná adresa
 • Doručovacia adresa
 • Email
 • Telefónne číslo

2. Spotrebiteľská súťaž: vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti na rôznych súťažiach, ktoré organizujeme a pokiaľ sa stanete výhercom, aj za účelom doručenia ceny. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu:

 • Titul
 • Meno a priezvisko
 • Fakturačná adresa
 • Doručovacia adresa
 • Email
 • Telefónne číslo

3. Marketing: vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu starostlivosti o zákazníka, aby ste mohli byť informovaný o našich ponúkaných novinkách a prebiehajúcich akciách alebo súťaží. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu:

 • Titul
 • Meno a priezvisko
 • Email

4. Vernostný program: vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu v účasti vo vernostnom programe, ide najmä o registráciu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách a následné priradenie výšky vernostných bodov. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu:

 • Titul
 • Meno a priezvisko
 • Fakturačná adresa
 • Doručovacia adresa
 • Email
 • Telefónne číslo
 • Výšku vernostných bodov

5. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje prevádzkovateľom uložené sa líšia podľa účelu spracovania osobných údajov. Doba archivácie je nasledovná:

Eshop: osobné údaje získané na právnom základe sa uchovávajú 10 rokov nasledujúcich po roku v ktorom boli získané. Táto lehote je stanovená zákonným spôsobom archivácie účtovných dokladov.

Spotrebiteľská súťaž: osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu uchovávame po dobu trvania súťaže. Po ukončení súťaže sú osobné údaje zlikvidované a archivujú sa len osobné údaje víťaza po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom boli získané. Spracúvanie osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom formulára.

Marketing: osobné údaje získané na základe vášho súhlasu uchovávame po dobu max. 5 rokov. Spracúvanie osobných údajov na účel marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom formulára alebo odhlásením sa z odberu v doručených marketingových emailov.

Vernostný program: osobnú údaje získané na základe vášho súhlasu uchovávame po dobu trvania súhlasu. Ukončiť členstvo vo vernostnom programe môžete kedykoľvek prostredníctvom formulára.

 Nesúhlas s použitím údajov a ich výmaz

1. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov prostredníctvom formuláru.

2. Vaše konto je možné zmazať z informačného systému prostredníctvom formuláru, ktorý je k dispozícii na našej stránke. O vymazaní konta budete informovaní prostredníctvom emailom zaslaním na vašu registračnú emailovú adresu.

3. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov. Tieto údaje budú v účtovnej agende naďalej archivované. Ostatné údaje budú zo všetkých systémov odstránené.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy:

 • Bohemiasoft s.r.o. – prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL,
 • Unihost s.r.o. – Prevádzkovateľ serverov,
 • Casablanca INT – prevádzkovateľ dátového centra,
 • DPD – preprava balíkov,
 • Slovenská pošta – preprava listových zásielok.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Údaje sú uložené na zabezpečených technických prostriedkoch, pričom systémové databázy jednotlivých programov a online aplikáciách sú chránené šifrovaním. Prístup k údajom je možný len na základe prihlásenia sa prostredníctvom prístupového hesla a mena.

2. Zálohované údaje sú uložené na USB kľúčoch, serveroch alebo SD kartách, ktoré sú taktiež zabezpečené prostredníctvom šifrovania, z týchto záloh je možné obnoviť osobné údaje v prípade vymazania alebo krádeže.

3. Listinná forma, na ktorých sa nachádzajú vaše osobné údaje sú uložené v uzamykateľnom archíve v sídle prevádzkovateľa osobných údajov.

PRÁVO NA INFORMÁCIE A ĎALŠIE PRÁVA DOTKNUTÝCH OSôB

1. Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov.

2. Za podmienok stanovených v naradení máte právo požadovať od prevádzkovateľa:

 • právo na prístup k vašim osobným údajom,
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov,
 • právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu,
 • právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

3. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný prevádzkovateľovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať prostredníctvom formulárov prístupných na našej stránke alebo zaslať na email verca@detske-oblecenie.eu

4. Odo dňa nadobudnutia účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (t.j. od 25. mája 2018), máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

5. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23. 05. 2018